Jouw privacy bij GGD DrentheGGD Drenthe gaat zorgvuldig en integer met jouw gegevens om. Onze beroepswaarden en de kaders van de wet zijn hierin leidend.

Hier vind je informatie over de manier waarop GGD Drenthe invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Persoonsgegevens en Privacy

GGD Drenthe vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres) die je aan ons geeft (bijvoorbeeld via een contactformulier), gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

GGD Drenthe is een overheidsorganisatie met een breed takenpakket die aan verschillende wetten moet en wil voldoen. Dat betekent dat we voor de ene taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen, dan voor de andere! We verzamelen dus nooit zomaar gegevens, maar alleen als er een grondslag voor is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GGD Drenthe verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadressen
 • Geboortedatum
 • Soms het Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam huisarts of specialist

GGD Drenthe gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan door het risico van inbreuk op jouw privacy. Dit zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

 • Gegevens over je eigen gezondheid of de gezondheid van jouw kind
 • Gegevens over de sociale omgeving waarin je leeft
 • Gegevens over jouw seksuele gedrag en gezondheid

Met welk doel verwerken wij je gegevens

GGD Drenthe verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overheidstaken met een wettelijke grondslag. Een aantal GGD-taken staan letterlijk in de wet en andere gemeentelijke taken zijn door de 12 Drentse gemeenten opgedragen aan GGD Drenthe.

Verder gebruiken we je contactgegevens bijvoorbeeld ook voor:

 • Verzenden van e-mails, sms-jes en whatsapp bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak
 • Om contact op te kunnen nemen
 • Beantwoorden van vragen via een webformulier

Hoelang bewaren we je gegevens?

GGD Drenthe bewaart jouw gegevens zolang de wet ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we je gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk. Dit kan per taak verschillen, zie hiervoor de beschrijving per door GGD Drenthe te leveren producten, diensten.

Delen we je gegevens met derden?

GGD Drenthe deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD Drenthe hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot je persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim. We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Gebruiken we je gegevens voor onderzoek?

GDD Drenthe voert regionale of gemeentelijke gezondheidsonderzoeken uit. Soms maken we hiervoor gebruik van informatie die we al hebben. Deze maken we dan altijd anoniem zodat ze niet herleidbaar zijn tot personen.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

GGD Drenthe neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

Website

De website van GGD Drenthe gebruikt HTTPS-beveiliging. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn hiermee versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen. De gegevens die via onze webformulieren worden verzonden, worden niet opgeslagen.

E-mail

E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan versturen we via ZIVVER. ZIVVER is een applicatie waarmee wij vertrouwelijke informatie versleuteld kunnen mailen. Om toegang tot de informatie te krijgen heeft de ontvanger een toegangscode nodig. Deze toegangscode is alleen bekend bij de ontvanger. Meer informatie over het gebruik van ZIVVER. (pdf, 26 kB)

Welke rechten heb je?

Als cliënt van GGD Drenthe heb je recht op inzage en afschrift van jouw persoonsgegevens en de gegevens van kinderen tot 16 jaar die onder jouw gezag vallen. Daarnaast heb je recht op:

 • elektronische inzage en een elektronische kopie van jouw medisch dossier; dit betekent dat je via beveiligde mail (ZIVVER) een pdf van jouw medisch dossier ontvangt;
 • een verklaring te laten toevoegen aan het dossier;
 • gegevenswissing / -verwijdering / -vernietiging van persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking;
 • bezwaar (voorheen: verzet) tegen de verwerking;
 • correctie van gegevens.

Als je hiervan gebruik wil maken dan kun je via [email protected] een verzoek indienen. Waar nodig stellen we aanvullend nog vragen om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via [email protected]. We helpen je ook graag verder als je opmerkingen cq. klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Komen we er niet samen uit, dan heb je op grond van de privacywet het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

GGD-locaties en privacy

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Juist ook in onze spreekkamers. Tegelijk wil GGD Drenthe haar professionals hun werk goed laten doen in een veilige omgeving. Onderdeel hiervan is dat zij ongedwongen hun werk kunnen doen, zonder dat ze ongevraagd op foto of film komen en die worden gedeeld. Denk hierbij aan foto’s, film, vlogs of geluidsopnames. Wil je dit als bezoeker doen? Vraag dan om toestemming. De organisatie staat achter beeld- en/of geluidsregistratie door klanten voor eigen gebruik, mits afgestemd met en goedgekeurd door onze professional. Zodra het gaat om opnames die gedeeld worden met een groter publiek en met commerciële doeleinden, dan vragen onze medewerkers aan jou om dit eerst af te stemmen met ons Team Communicatie. We verwachten op deze manier ruimte te bieden aan enthousiaste bezoekers en klanten en tegelijk onze medewerkers privacy te bieden in hun werk.

Forensische taken en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken gegevens op basis van opdracht en afspraken met politie en justitie ten behoeve van de uitvoering van hun taken en onze taken op grond van wettelijke verantwoordelijkheden en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken we je gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens voor medische advisering in het kader van arrestantenzorg, letsel-en zedenzaken. En ook waar nodig voor de uitvoering van bloedproeven en DNA-afnamen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens (beperkt) met jouw toestemming met politie en justitie. De arts zal je bij aanvang van een gesprek informeren dat hij/zij komt in opdracht van politie of justitie. De artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We vragen, indien noodzakelijk, medische informatie op van derden (zoals behandelaars), maar alleen met jouw toestemming. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om de juiste medicatie te kunnen verstrekken bij medische arrestantenzorg of om letselrapportages op te kunnen stellen.

Panelonderzoek 2022 en privacy

GGD Drenthe voert 3 à 4 keer per jaar een panelonderzoek uit waarbij het onderwerp van het onderzoek gerelateerd is aan de publieke gezondheid. GGD Drenthe gebruikt de resultaten van het onderzoek om:

 1. haar dienstverlening aan de inwoner van de provincie Drenthe te verbeteren;
 2. gemeenten te kunnen adviseren op het gebied van gezondheidsbeleid.

Deelnemers ontvangen via de vragenlijst van de GGD Gezondheidsmeter  of via het panel van het RIVM aangegeven mee te willen werken aan het panelonderzoek van GGD Drenthe. Deelname aan dit panel is volledig vrijwillig en je kunt ook weigeren om deel te nemen. Je kunt je nu of later uitschrijven als je besluit niet meer te willen deelnemen. Daarnaast kun je vragen overslaan als je deze niet wilt beantwoorden.

Met het invullen en afsluiten van de vragenlijst worden je gegevens volgens deze privacyverklaring verwerkt. Lees hier de volledige privacyverklaring (pdf, 676 kB).

Veilig Thuis en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij maken naar aanleiding van een melding van een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling één dossier aan over het gezin of huishouden. Het gaat om wettelijke taken uit de Wet jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij hebben de bevoegdheid om, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van onze taken, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de toestemming van de betrokkene(n) een melding over hem/haar aan te nemen en in ons registratiesysteem vast te leggen, informatie bij anderen over hem/haar op te vragen, ook deze informatie weer vast te leggen, de melding met anderen te bespreken, overleg over de melding te voeren in verband met de toeleiding naar hulp of om de Raad voor de Kinderbescherming of de politie over de melding te informeren.

Daartoe leggen we alle relevante gegevens vast over:

 • de melding;
 • het onderzoek;
 • de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen;
 • de keuzes die daarbij zijn gemaakt;
 • en de gegevens die gedeeld zijn met derden.

Wij hebben de plicht om zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken na het binnenkomen van de melding de betrokkene op de hoogte te stellen van het vastleggen van de gegevens.

Die termijn kan telkens met twee weken worden verlengd indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de onze taken en dit noodzakelijk wordt geacht om een situatie of vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling te onderzoeken. Om diezelfde reden kan het informeren van betrokkene zelfs in het geheel achterwege worden gelaten.


De bevoegdheid om zonder toestemming gegevens van betrokkenen te verwerken geldt niet voor de adviestaak. Dit betekent dat wij niet de bevoegdheid hebben om bij een advies of een vervolgadvies naar gegevens van een gezin of van gezinsleden te vragen en/of deze vast te leggen. Advies kan worden gevraagd en/of worden gegeven op basis van anonieme cliëntgegevens.

Naar aanleiding van een gegeven advies kan de naam, de naam van de instelling waar de persoon werkt en de contactgegevens van de adviesvrager vastgelegd worden met daarbij een omschrijving van het advies. Dit vastleggen van gegevens kan van belang zijn met het oog op een vervolgadvies in dezelfde casus. Het vastleggen van de naam en contactgegevens van de adviesvrager gebeurt op basis van de toestemming van de adviesvrager. Naar aanleiding van een gegeven (vervolg) advies leggen wij geen persoonsgegevens vast van het gezin waarover de adviesvrager advies vraagt.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.  Dossiers en gegevens bewaren we tenminste 20 jaar.

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen indien daartoe aanleiding is, gegevens met politie, Openbaar Ministerie, Raad van de Kinderbescherming, gemeenten, de ouder zonder gezag en anderen die beroepshalve rechtstreeks betrokken zijn bij de taken van ons.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Soms krijgen we gegevens van jou en soms van de melder of andere betrokkenen. Welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Verblijfsplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
 • Contactgegevens melder
 • Gegevens over bijvoorbeeld; psychiatrie, verslaving, geweld/agressie, verstandelijke beperking, somatiek, vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, justitie/overlast en overlast.

Seksuele gezondheid en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taak op grond van de Wet Publieke Gezondheid art. 6. en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken gegevens van personen  die risico lopen op, of die vragen hebben over een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan de seksuele gezondheid. Dit doen we voor de volgende doelen:

 • De opsporing van de bron van soa
 • Surveillance: verzamelen van gegevens over vragen die er zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid
 • Testen en waarschuwen van contacten en partners in overleg met  de cliënt
 • Voorlichting aan de cliënt
 • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • Begeleiden van cliënt en mogelijke partners/contacten
 • Diagnostiek en behandeling van soa

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

Dat doen we niet standaard en alleen de gegevens die noodzakelijk zijn. We delen je gegevens (naam, geboortedatum en geslacht) met medebehandelaars en laboratoria. Als het om financiële gegevens en afhandeling daarvan gaat, delen we beperkt gegevens met de zorgverzekeraar.  Afhankelijk van de melding of een diagnose delen we je gegevens met andere behandelaren of de GGD organisaties waar we mee samenwerken. In principe gebeurt dit met toestemming van jou tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten. We doen dit in het belang van je gezondheid, vervolgonderzoek en mogelijke behandeling.

De anamnesegegevens en onderzoeken met hun diagnoses worden geanonimiseerd aan het RIVM aangeleverd voor surveillance gebruik.

Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over de uitslag van soa testen, van daarvoor gecontracteerde laboratoria.

Gezond op reis en beroepsvaccinaties en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken jouw gegevens omdat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van onze reizigersadvisering en beroepsvaccinaties en op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten die voor een advies en/of vaccinatie komen, om ziektes te voorkomen tijdens een buitenlandse reis of bij de beroepsuitoefening.

Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

 • Beantwoorden van vragen via een webformulier
 • Om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

We delen ten aanzien van beroepsvaccinaties met toestemming van jouw de gegevens met jouw werkgever.
Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

In het geval van beroepsvaccinaties ontvangen wij soms NAW-gegevens van de te vaccineren medewerkers van werkgevers.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taak op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Soms krijgen we een melding binnen over iemand van wie de omgeving denkt dat het niet goed gaat. Er zijn dan ernstige zorgen over de gezondheid of welzijn van de betrokkene. Denk hierbij aan zorgmijders, mensen met een vervuild huishouden, dak of thuislozen. We verzamelen dan informatie om doelgericht te kunnen doorverwijzen of de cliënt te begeleiden in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening vernietigen we 5 jaar na de laatste correspondentie.

Delen we je gegevens met derden?

Als het nodig is, delen we je gegevens met organisaties waarmee we samenwerken in de toeleiding naar hulpverlening en het oplossen van maatschappelijke problemen.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Soms krijgen we gegevens van de melder of betrokken hulpverleners, welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Verblijfsplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
 • Contactgegevens melder
 • Gegevens over de zorgen die de melder heeft, daarbij kan het gaan om (vermoedens van); psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, somatiek, vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, geweld/agressie, justitie en ervaren overlast

Jeugdgezondheidszorg en Privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 5. en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken gegevens met het doel alle kinderen in de regio individueel en als groep te ondersteunen bij het gezond opgroeien vanuit sociaal-medisch perspectief. Collectieve gegevens gebruiken we anoniem voor beleidsadvisering. Op de webpagina over de jeugdgezondheidszorg staat op welke manier we ons werk doen.

De gegevens van individuele kinderen verwerken we in het digitale kinddossier. Een verlengstuk daarvan is het online ouderportaal Mijn Kinddossier, waar ouder(s)/verzorger(s) van kinderen tot 12 jaar zelf met behulp van de DigiD op kunnen inloggen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen die in zorg zijn bij ons. De meeste gegevens krijgen we van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind zelf. Indien we kinderen niet in beeld hebben, vermelden we alleen in het dossier waarom we het kind niet in beeld hebben.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Dossiers en gegevens bewaren we tenminste 20 jaar na afloop zorg Jeugdgezondheidszorg op 18-jarige leeftijd. Wij bewaren persoonsgegevens tot mensen de leeftijd van 34 jaar hebben bereikt.

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen relevante gegevens alleen met andere hulpverleners of leerkrachten wanneer dat nodig is op basis van zorgen en signalen. Dit gebeurt met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere zelf. Er kunnen echter redenen zijn waarom hiervan toch wordt afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Dit heeft dan een wettelijke basis.


We informeren het RIVM over jeugdvaccinaties die we een kind hebben gegeven. Dit geldt ook voor de hielprik en gehoortest die we bij jonge baby’s doen. Wij dragen alleen na toestemming persoonsgegevens over aan een andere GGD (bij verhuizing naar andere regio). Er is dan sprake van overdracht van zorg en dossier.

Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

De gemeentelijke basisadministratie levert ons NAW-gegevens aan, zodra een kind wordt geboren of nieuw in onze regio komt wonen.
We ontvangen informatie waar een kind op school zit van de Dienst Uitvoering Onderwijs).
Vaccinatiegegevens en gegevens voor de hielprik ontvangen we van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Leefomgeving en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van hun taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 2.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Na jouw melding van gezondheidsklachten in relatie tot het milieu verwerken we jouw gegevens om je te kunnen adviseren.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens afhankelijk van de situatie en met jouw toestemming met woningstichtingen, gemeenten en medisch milieukundigen.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Wij krijgen in voorkomende gevallen gegevens van derden, bijvoorbeeld van huisartsen of woningbouwverenigingen.

Toezichttaken en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij voeren toezichthoudende werkzaamheden uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , de Wet Kinderopvang, het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om te kunnen beoordelen, of de kwaliteit van de zorg die zorgaanbieders leveren op grond van de daarvoor geldende wettelijke kader. Daarnaast onderzoeken we meldingen van calamiteiten en/of geweldsincidenten door een aanbieder.
We verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de Wet Kinderopvang om te controleren of er een juiste Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de beroepskrachten is overlegd en is gekoppeld aan de houder van de kinderopvangorganisatie.

We vragen ook andere documenten op zoals, kopie beroepskwalificaties, kopie EHBO diploma, kopie certificaten en bewijs van behaalde toetsen (zoals een VVE certificaat en de 3F taaltoets). Naast deze controlerende taak onderzoeken we klachten en signalen m.b.t. kinderopvangorganisaties.

We verwerken persoonsgegevens voor het in kaart brengen van vergunningplichtige bedrijven in het kader van vergunning verlening op gebied tatoeage, piercing en permanente make up.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en landelijk geldende selectielijsten.

Dit betekent dat wij stukken met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang 7 jaar bewaren en daarna vernietigen, en stukken met betrekking tot hygiënezorg en het behandelen van aanvragen voor een vergunning voor tattoo- en piercingshop en permanente make-up 5 jaar bewaren en daarna vernietigen.

Delen we je gegevens met derden?

In het kader van het Toezicht WMO delen we gegevens over de zorgaanbieders met de opdracht gevende gemeenten in de regio. In het geval er sprake is van onderzoek voor een persoonsgebonden budget (pgb) delen we ook cliëntgegevens. Ook worden gegevens gedeeld met andere toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Als toezichthouder Wet kinderopvang delen we persoonsgegevens in het kader van afhandeling van klachten en signalen zo nodig met betrokken Kinderopvangorganisaties.

In het kader van de vergunningplicht op het gebied van tatoeage, piercing en permanente make up delen we je gegevens met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Het RIVM en andere GGD’en hebben ook toegang tot vergunningsgegevens.

Als de toezichthouder Wmo 2015 bij de vervulling van zijn taak persoonsgegevens heeft verkregen waarover de beroepskracht een beroepsgeheim heeft, geldt deze geheimhoudingsplicht ook voor de toezichthouder, tenzij de wet anders bepaalt.

Welke gegevens krijgen we van derden?

In het kader van het Toezicht Wmo 2015 ontvangen we gegevens over medewerkers en cliënten van de zorgaanbieder.
In het kader van het Toezicht Wet Kinderopvang ontvangen we van Dienst Uitvoeringsorganisatie en Justitie gegevens over (ingetrokken) VOG en gedrag van betrokkenen. Ook ontvangen we gegevens over gedrag van betrokkenen van degenen die een klacht of signaal doorgeven.

Infectieziektebestrijding en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 6 en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken gegevens van personen die lijden aan of risico lopen op bepaalde ernstige infectieziekten of die vragen hebben over infectieziekten. Dit doen we voor de volgende doelen:

 • De opsporing van de bron van ziekte(n)
 • Surveillance: verzamelen van gegevens over het vóórkomen van infectieziekten
 • Onderzoek naar contacten van de patiënt
 • Voorlichting aan de patiënt
 • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Begeleiden van patiënt en familie
 • Diagnostiek en behandeling

Hoelang bewaren we je gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

De bewaartermijn verschilt per taak die wij uitvoeren:

 • Hepatitis B-vaccinatie: tenminste 20 jaar
 • Meldingen infectieziekten: meldingen 5 jaar, behandelingsgegevens tenminste 20 jaar

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen alleen met toestemming van de cliënt gegevens met derden, tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten.

Afhankelijk van de melding of diagnose delen we uw gegevens bijvoorbeeld met medebehandelaars, laboratoria, RIVM, NVWA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en andere betrokken GGD’en.

Artsen en verpleegkundigen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over (meldingsplichtige) infectieziekten van meldingsplichtige instanties.

Privacyverklaring Covid-19-vaccinatie

Privacyverklaring vaccinatie tegen het coronavirus - GGD GHOR Nederland

Solliciteren bij GGD Drenthe en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken jouw gegevens omdat je hebt gesolliciteerd naar een baan of stageplek bij GGD Drenthe.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We willen jouw sollicitatie kunnen verwerken en beoordelen. Bovendien willen we je kunnen uitnodigen voor een gesprek en/of kennismaking.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling. We houden gegevens van sollicitanten een half jaar in portefeuille.

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Wij krijgen geen gegevens van derden zonder je toestemming

Jouw tip voor of klacht over GGD Drenthe en privacy

Waarom verwerken we je  gegevens?

We verwerken je gegevens omdat je een tip of klacht naar ons hebt verzonden. In het geval van een klacht baseren we ons op de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg en de Algemene wet bestuursrecht.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken je gegevens om je tip of klacht in behandeling te kunnen nemen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

We bewaren je gegevens omtrent je klacht maximaal twee jaar.

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen je gegevens alleen als de klacht aanleiding geeft voor het betrekken van externen echter alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Wij krijgen geen gegevens van derden.