Gedragswetenschapper bij Veilig Thuis DrentheBinnen welke kaders ben ik werkzaam? (context)

De gedragswetenschapper treedt bij Veilig Thuis Drenthe voornamelijk adviserend en coachend op richting de VT-werkers, maar voert desgewenst ook zelfstandig (deel)onderzoek uit. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Het multidisciplinair nemen van belangrijke beslissingen en het beoordelen, bij- en opstellen van plannen van aanpak gebeurt te allen tijde in overleg met betrokkenen, waarbij de gedragswetenschapper vanuit zijn/haar expertise aanwezig is en adviserend en ondersteunend optreedt. De HBO-geschoolde VT werkers zijn leidend in het proces en bepalen in eerste instantie welke expertise nodig is om een bepaalde casus in het overleg met betrokkenen te behandelen. Naast deze kerntaken heeft de gedragswetenschapper nog een aantal aanvullende taken die meer overstijgend en methodisch van aard zijn.

Waarvoor ben ik aangenomen? (doel)

De gedragswetenschapper heeft in veel situaties en op verschillende niveaus een toetsende en adviserende rol:

 • Hij/zij toetst onderzoek en adviezen van collega professionals
 • Hij/zij adviseert - vanuit wetenschappelijke expertise - collega professionals op gedragswetenschappelijke en methodische aspecten van het professioneel handelen (screening/taxatie/diagnostiek en begeleiding) t.a.v. (kwetsbare) personen die te maken hebben met onveiligheid in hun levenssfeer
 • Hij/zij adviseert het management gevraagd en ongevraagd over inhoudelijke, methodische en organisatorische ontwikkelingen

Welke positie neem ik in de organisatie in? (organisatorische context)

De gedragswetenschapper valt hiërarchisch onder de manager van Veilig Thuis Drenthe.
De gedragswetenschapper geeft zelf geen leiding.
De organisatie zet gedragswetenschappers in voor de hieronder genoemde, meer concreet uitgewerkte, taken. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen op basis van wetenschappelijke kennis, analytische en coachende vaardigheden

Resultaten & Activiteiten

1. Vanuit zijn/haar expertise adviserend en ondersteunend aanwezig zijn bij (multidisciplinaire) overleggen waarin kernbeslissingen worden genomen. Daarbij bewaakt de gedragswetenschapper de consistentie van het handelen van VTD

 • Verricht hiervoor het benodigde (dossier)onderzoek
 • Gestelde kritische vragen dragen bij aan een zorgvuldige analyse
 • Structureert argumenten die het advies/besluit onderbouwen
 • Tracht tot consensus te komen, blijft zich te allen tijde bewust van de eigen professionele verantwoordelijkheid
 • Behandelt vakinhoudelijk complexe zaken

2. Stelt het diagnostisch beeld vast op basis van eigen onderzoek of onderzoek uitgevoerd door anderen

 • Voert (psycho-) diagnostisch (deel)onderzoek uit waarbij het veelal gaat om risicotaxatie en diagnostiek om te komen tot besluitvorming
 • Toetst diagnostisch onderzoek uitgevoerd door anderen


3. Stelt het onderzoeksplan en/of veiligheidsplan als onderdeel van het plan van aanpak vast dat door hemzelf of anderen is opgesteld

 • Het op- en bijstellen van een onderzoeksplan dat gericht en doelmatig vorm geeft aan een onderzoek waarin efficiënt en met passende onderzoekstechnieken de vraagstelling wordt beantwoord
 • Advisering met betrekking tot complexe gezinssituaties waarin de veiligheid van (kwetsbare) personen in het geding is.
 • Beoordeelt of verder (specialistisch) onderzoek nodig is om de vraagstelling te kunnen beantwoorden


4. Toetst/beoordeelt adviezen met betrekking tot het duurzame herstel van veiligheid in gezins- en partnerrelaties of stelt deze adviezen zelf op

 • Het opstellen van adviezen m.b.t. veiligheidsplannen en/of hulpverlening
 • Het onderbouwen van adviezen
 • Adviseert met betrekking tot belangrijke beslissingen
 • Houdt rekening met haalbaarheid

5. Stelt kaders vast voor het interveniëren van VTD bij (individuele) personen die te maken hebben met onveiligheid in hun gezins- of (ex-)partnerrelaties om tot een duurzame oplossing te komen voor (dreigend) huiselijk geweld wanneer er sprake is van complexe en meervoudige (gezins-)problematiek. De gedragswetenschapper adviseert intern en extern werkzame collega professionals in deze situaties

 • De gedragswetenschapper is zich er van bewust dat een interventie van VTD een grote impact heeft op de levenssfeer
 • De interventie bestaat uit meerdere diensten: het adviseren, aannemen van meldingen, doen van veiligheidsbeoordelingen, doen van overdrachten, verrichten van onderzoek, uitvoeren van V&V trajecten en monitoren; dit alles staat ten dienste van het creëren van een duurzame veilige levenssfeer van (kwetsbare) bewoners van de provincie Drenthe


6. Draagt zorg voor coaching en supervisie richting betrokken VT medewerkers

 • Op casuïstiekniveau coacht de gedragswetenschapper VT medewerkers op methodisch handelen
 • Zo nodig geeft de gedragswetenschapper (transparant) input voor het ontwikkeltraject van medewerkers
 • Desgevraagd coacht/superviseert de (beginnende) medewerker m.b.t. diens professioneel handelen, bij voorkeur op basis van een richtinggevende vraagstelling
 • Geeft begeleiding aan stagiaires die werkervaring opdoen bij VTD

7. Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van professionals die intern en extern zich richten op het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Draagt kennis actief over (werkbegeleiding, collegiale consultatie) en verzorgt trainingen of workshops op specifieke thema’s
 • stimuleert, coacht en traint medewerkers om hun werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen verrichten
 • Signaleert hiaten in kennis, competenties en vaardigheden bij medewerkers; geeft gerichte feedback en koppelt deze feedback terug naar het management
 • Houdt eigen expertise op peil en volgt inhoudelijke ontwikkelingen
 • Fungeert als vakinhoudelijke vraagbaak voor medewerkers en leidinggevenden binnen en buiten de organisatie
 • Draagt bij aan voorlichting en casuïstiekbesprekingen

8. Draagt bij aan de methodiek- en beleidsontwikkeling van VTD

 • Helpt wetenschappelijke kennis om te zetten in methodische richtlijnen die in de praktijk goed uitvoerbaar zijn
 • Draagt actief bij aan de organisatorische en beleidsontwikkeling van VTD, zodanig dat vanuit inhoudelijk perspectief middels het beleid en de methodieken wordt ingespeeld op ontwikkelingen en bijbehorende innovaties
 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en landelijke/regionale ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen t.b.v. het inhoudelijk beleid, methodieken en het dienstenpakket van de organisatie en legt deze voor aan het management
 • Draagt bij of coördineert wetenschappelijk of praktijkonderzoek t.b.v. kwaliteitsverbetering, methodiekontwikkeling en innovatie
 • Bewaakt de consistentie, kwaliteit en voortgang van de uitvoering van het inhoudelijk beleid en methodieken, signaleert en analyseert afwijkingen en knelpunten
 • Draagt het gevoerde beleid van VTD uit naar professionals, andere organisaties en belangrijke stakeholders

9. Zorgt voor een kwalitatief goed relatiebeheer met zowel gemeenten, andere (keten)organisaties en onderwijsinstellingen

 • Bouwt een voor de functie relevant netwerk op en onderhoudt dit
 • Onderhoudt relevante contacten om tijdig (wetenschappelijke) informatie en kennis uit te wisselen
 • Werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek t.b.v. de (door)ontwikkeling van de methodieken en het dienstenpakket van VTD
 • Participeert in relevante lokale, regionale en landelijke overleggen t.b.v. een verbeterde samenwerking en inhoudelijke ontwikkeling


Kennis en vaardigheden

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of (ontwikkelings-)psychologie, beschikt over academisch werk- en denkniveau
 • Je bent ingeschreven in het register van het BIG of SKJ (master of post master)
 • Je hebt affiniteit met diagnostiek/risicotaxatie en psychodiagnostiek en bent in het bezit van een aantekening/bevoegdheid diagnostiek bij NIP of NV0
 • Je hebt kennis van en ervaring met het werken met huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling en de gevolgen van dergelijke problematiek op het cliëntsysteem en het individu
 • Je hebt kennis van en ervaring met het werken met gedragsproblemen en –stoornissen en (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden
 • Je hebt ervaring in het coachen en begeleiden van de medewerkers in de uitvoering
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
 • Je hebt kennis van de sector en het jeugdzorgsysteem en de daarbij betrokken zorg- en strafketen
 • Je hebt kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke beleid
 • Je hebt kennis van de sociale kaart


Competenties en persoonskenmerken

 • Je staat stevig in je schoenen en weet professionals op inhoud en kwaliteit mee te nemen en te overtuigen
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen: je kunt onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en je durft beslissingen te nemen
 • Je hebt ervaring met werken met complexe en escalerende situaties
 • Je coaching stijl is gericht op het vergroten van de professionaliteit, deskundigheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen van de medewerkers van Veilig Thuis
 • Je bent gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van Veilig Thuis. Je hebt affiniteit met het voorbereiden van beleidsvoorstellen
 • Je bent in staat heldere feedback te geven en medewerkers te adviseren op rapportages
 • Je hebt ervaring met het coördinerend en sturend acteren op inhoud en vakmatige ontwikkeling. Je neemt initiatief, bent proactief en besluitvaardig
 • Je bezit goede communicatieve vaardigheden: je kunt zowel mondeling als schriftelijk daadkrachtig informatie overbrengen
 • Je bent gericht op optimale interne samenwerking met collega´s, vakinhoudelijk adviseur van de manager en je bent verbindend naar partners in de keten
 • Je bent in staat de inhoudelijke lijnen om te zetten naar bedrijfsmatige inpassing in de organisatie.
 • Je voelt aan hoe de formele en informele structuur van de organisatie werkt en je kunt je daarbinnen bewegen om de gewenste resultaten te bereiken (organisatie- en bestuur sensitief)