Naamloos document
Naamloos document
Informatie voor scholen en kinderopvang

 

ADVIES OF VRAGEN BIJ EEN BESMETTING OP SCHOOL?
Ook weekenden en vakanties

GGD-scholenteam staat dagelijks 7 dagen per week van 8.30 - 17.00u klaar. Bel 088 2460217 (geen publieksnummer) of mail Het team ondersteunt bij alle vragen van school en geeft advies bij besmettingen en te nemen maatregelen. Het bestaat uit artsen en verpleegkundigen uit het team jeugdgezondheidszorg en infectieziektenbestrijding.

Vragen van ouders en individuele vragen van leerkrachten, kunnen gesteld worden via onze informatielijn 0592 709709 of coronavragen@ggddrenthe.nl

 

 

MIDDELBARE SCHOLEN VOLLEDIG OPEN
Vanaf 31 mei kunnen middelbare scholen volledig open. Leerlingen hoeven geen onderlinge afstand te houden, wel van leerling tot docent. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open.

Scholen ontvingen zelftesten voor leerlingen en personeel zodat zij zich preventief kunnen testen. Zij doen dat twee keer per week. Zie het Rijksbericht. 

ZELFTESTEN IN HET ONDERWIJS UITGEBREID
Vanaf 17 mei testen leerlingen in het voortgezet onderwijs ook periodiek (twee keer per week). Eerder kon dit al voor medewerkers in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Handen wassen en mondkapjes in de gangen blijft gelden. 

Zelftesten kunnen worden ingezet bij:

  • Het periodiek (preventief) testen van medewerkers in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.
  • Het periodiek (preventief) testen van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. 
  • Het risicogericht testen. 

In het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen deze zelftesten ingezet worden voor contacten die niet onderdeel uitmaken van het bron- en contactonderzoek: de categorie Overige contacten.

Huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon, testen bij de GGD en maken onderdeel uit van het bron- en contactonderzoek. Lees het hele artikel met alle uitleg.

Poster over zelftesten Voortgezet onderwijs
Voor het zelftesten is een poster beschikbaar via Lesopafstand.nl

 

EINDTOETS EN -EXAMEN
In het Servicedocument van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op www.lesopafstand.nl staat informatie over coronamaatregelen en de eindtoets in het primair onderwijs en eindexamens in het voortgezet onderwijs.

GEGEVENS VAN SCHOOL VOOR BRON- EN CONTACTONDERZOEK


KINDEREN MET KLACHTEN
Kinderen tot en met groep 2 (van 0 tot 4 jaar)
Met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts mogen naar de opvang, tenzij het kind contact is van iemand die positief getest is op COVID-19. Bij verergering van klachten, bijvoorbeeld met hoesten, koorts en/of benauwdheid, moeten deze kinderen wel thuisblijven. Ook de huisgenoten moeten thuisblijven als het kind behalve verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft. Ook kleine kinderen kunnen bij (milde) klachten van COVID-19 getest worden. In de aantal gevallen wordt testen zelfs dringend geadviseerd. 

Basisschoolkinderen met klachten blijven thuis
Ook kinderen kunnen bij klachten getest worden. Liever niet testen? Wacht dan tot dit kind minimaal 24u volledig klachtenvrij is. Houden milde klachten langer aan? Dan kan het na 7 dagen thuisblijven weer naar school en/of opvang. Zie ook dit GGD bericht of Rijksoverheid. Bekijk de beslisboom via Boink.

 

VOORKOMEN VAN BESMETTING 
Een Covid besmetting bij een leerkracht of leerling leidt vaak tot onrust en soms tot ongewenste sluiting. Het is van belang om snel de juiste maatregelen te nemen, zodat ook de juiste mensen in quarantaine gaan en zich laten testen. Niet te weinig zodat het virus zich verder verspreid, maar ook niet te veel waardoor onnodig veel onderwijstijd verloren gaat. 

Wat helpt?
- Cohorten, vaste groepjes van leerlingen die samen werken
- Vasthouden aan deze cohorten, dus ook in pauzes andere dagdelen
- Ritme, zelfde handelswijze iedere dag
- Geen gezamenlijke gymlessen 
- Aansluiten bij de sociale bubbel (vrienden /familie)
- Leg vast wie wanneer aanwezig is ( ook andere gasten)

Toch sprake van een besmetting? Bel het scholenteam via 088 - 246 02 17. Regelmatig moet de hele klas in quarantaine, maar zeker niet altijd. Analyseer alvast wie in de besmettelijke periode in de bubbel is geweest. Was er sprake van nauw contact, of is afstand gehouden? Het gaat om alleen de contacten binnen school. Contacten buiten school worden individueel door de GGD benaderd via het Bron- en Contactonderzoek. Informeer ouders en leerlingen zo duidelijk mogelijk, bijvoorbeeld via onze op maat informatiebrieven. Denk ook aan het tijdig informeren van eventuele andere partners zoals de BSO of de bibliotheek. Bekijk de richtlijn van Rijksoverheid.

 

VOORRANG BIJ TESTEN, VOOR DEEL ONDERWIJSPERSONEEL
Leraren kunnen met voorrang worden getest. De priotest nemen we af aan de Aziëweg in Assen en in Emmen. In de ochtend getest, dan ontvang je voor 18.00 uur de uitslag. Bel voor een priotest met 0800-8101. De schoolleiding verstuurt hiervoor de voorrangsverklaring aan de betreffende medewerker. Op deze pagina staat de werkwijze in zijn geheel beschreven. Ook medewerkers van kinderopvang en nood-BSO kunnen met prioriteit worden getest. Lees het bericht.


LEERLING OF DOCENT POSITIEF GETEST?
Als iemand positief test op het coronavirus, start de GGD het bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat we met de besmette persoon in kaart brengen waar deze is geweest en met wie. Als daar een school bij betrokken is, nemen we altijd contact op met de school om de risico’s op besmetting van andere kinderen of personeelsleden in kaart te brengen. Dit stroomschema 'Quarantaine en testen' helpt. In overleg met de school worden de betrokkenen gericht geïnformeerd over de te volgen leefregels. Is er een besmetting op school en er is nog geen contact met de school gelegd? Neem dan contact op met het scholenteam. Ook als je merkt dat ondanks de maatregelen nog zorgen zijn of onrust is.


ISOLATIE OF QUARANTAINE?

Positieve uitslag: isolatie
Is de uitslag positief, dan heb je COVID-19 en ga je in isolatie. Alle contacten van een besmette persoon, die zijn vastgesteld als nauw contact van de persoon met COVID-19, krijgen een quarantaineadvies. Lees meer op de site van RIVM

Nauw contact: quaranaine
Nauwe contacten (categorie 2) zijn leerlingen of medewerkers die in totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden op minder dan 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld leerlingen die in hetzelfde groepje waren ingedeeld, naast wie de besmette leerling standaard zit of nauw mee samenwerkt, etc. Ook contacten in pauzes (ook buiten) en buiten schooltijd kunnen hieronder vallen. Nauwe contacten mogen niet naar school komen, zij gaan in quarantaine. Op de basisschool blijft de hele klas thuis. Op deze pagina van het RIVM staat een uitlegvideo.

Ook als je een melding van de CoronaMelder hebt gehad, word je gezien als nauw contact. Bekijk het GGD nieuwsbericht hierover. 

Let op: de huisgenoot van diegene die als nauw contact wordt gezien, hoeft NIET in quarantaine. Tenzij natuurlijk diegene die als nauw contact gezien wordt, klachten ontwikkelt die lijken op corona. In dat geval gaan de huisgenoten van deze persoon ook in quarantaine om eventuele klachten te monitoren.

Wanneer NIET in quarantaine?
Overige contacten (categorie 3) van de persoon met corona hoeven niet in quarantaine. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen en medewerkers die:

  • meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren; 
  • op een dag korter dan 15 minuten contact hadden op minder dan 1,5 meter.

Deze contacten mogen wel naar school komen en hoeven niet in quarantaine. Zij krijgen wel het advies om zich op of rond dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon te laten testen, ook als zij geen klachten hebben. En krijgen zij klachten tijdens de 10 dagen na het contact, dan is het dringende advies gelijk (opnieuw) te testen. Ook als een eerdere testuitslag negatief was. Bekijk het stroomschema voor meer inzicht in wanneer je kunt gaan testen. Op deze pagina van de RIVM staat een uitlegvideo. Of lees onze coronapagina over testen 

Naamloos document

DE INVLOED VAN CORONA OP KINDEREN EN JONGEREN
Informatie op deze site gaat over de invloed van de crisis op het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.


POSTER VOORZORGSMAATREGELEN KINDEROPVANG
Kinderopvanghouders kunnen deze poster op hun locatie ophangen, om ouders en verzorgers hierover te informeren. Zo kunnen kinderen weer op een veilige manier naar de opvang.


KADERS, STAPPENPLAN, RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Richtlijn gegevensverstrekking
Het is belangrijk dat de juiste test- en quarantaineadviezen kunnen worden gegeven. Door het bron- en contactonderzoek nauwgezet uit te voeren, hoeven alleen die leerlingen in quarantaine waarbij het ook echt nodig is. Zo kan het onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen doorgang vinden. Hier is een richtlijn voor opgesteld. 

Kader VO en speciaal onderwijs
Het RIVM heeft een kader geformuleerd voor VO. Uitgangspunten zoals afstand houden, het beperken van contacten, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de basisregels voor iedereen.

Stappenplan kinderopvang locatie bij besmetting
In het protocol Kinderopvang en COVID-19 is opgenomen dat een houder per locatie een stappenplan of handelingsperspectief opstelt. In het stappenplan staat beschreven hoe een houder communiceert met ouders en medewerkers bij een positieve besmetting van een medewerker of kind etc.

De protocollen voor basisscholen en VO
Op deze website staan de meest actuele protocollen in een overzicht. 

Melding schoolsluiting bij meldpunt verplicht
Scholen die tijdelijk sluiten, moeten zich van de schoolinspectie melden, om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Voor primair en voortgezet onderwijs is er deze website , het MBO kijkt op deze website.


BELANGRIJKE INFORMATIEBRONNEN
RIVM of de Rijksoverheidsite


NAAR VEELGESTELDE VRAGEN