Asielzoekers en statushouders

Publieke gezondheidszorg asielzoekers en statushouders

GGD Drenthe voert zowel publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als voor statushouders die in de gemeente wonen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Op de COA-opvanglocaties verblijven asielzoekers zolang hun asielaanvraag wordt behandeld en statushouders die nog geen huis in een gemeente toegewezen hebben gekregen. De COA-opvanglocaties in onze regio zijn:

- Assen
- Zweeloo
- Hoogeveen
- Emmen

Hoe zijn de publieke gezondheidszorgtaken geregeld?

GGD Drenthe voert de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers uit in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van 25 GGD’en en GHOR-bureaus, en het COA. De taken voor statushouders die in de gemeente wonen, zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
 

Welke publieke gezondheidszorgtaken verleent GGD Drenthe binnen de COA-opvanglocaties?

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen (tot 18 jaar) tijdens periodieke contactmomenten. Zo kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarnaast voert de JGZ het Rijksvaccinatieprogramma uit; asielzoekerskinderen krijgen vaccinaties om ernstige infectieziekten zoals difterie, de bof, mazelen en polio te voorkomen.

Infectieziektenbestrijding- en preventie
GGD’en voeren de individuele en collectieve preventie van infectieziekten uit, volgens de richtlijnen van het RIVM. Hieronder vallen onder andere bron- en contactopsporing en het melden van meldingsplichtige infectieziekten, zoals hepatitis B, mazelen, kinkhoest en tuberculose (tbc). Daarnaast geeft de GGD het COA advies bij (mogelijke) infectieziektenuitbraken.

Tuberculosebestrijding (tbc-bestrijding)
Alle asielzoekers uit landen waar tbc vaak voorkomt, worden bij aankomst in Nederland verplicht gescreend op tbc. Daarnaast nodigt de GGD asielzoekers en statushouders uit risicolanden elk half jaar, gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in Nederland, uit voor een vrijwillige tbc-vervolgscreening. Als blijkt dat men tbc heeft, vindt behandeling plaats en voert GGD Drenthe bron- en contactonderzoek uit.

Jaarlijkse hygiënecontrole van voorzieningen in COA-opvanglocaties
GGD Drenthe voert jaarlijks een inspectie technische hygiënezorg (THZ) uit in alle COA-opvanglocaties. De GGD rapporteert hierover aan het COA. Indien nodig worden maatregelen getroffen om de hygiëne te verbeteren. Daarnaast geeft de GGD hygiëneadviezen en voorlichting aan COA-medewerkers en medewerkers van GezondheidsZorg Asielzoekers (de organisatie die de huisartsenzorg uitvoert op de asielzoekerscentra). Ook inspecteert GGD Drenthe alle nieuwe COA-opvanglocaties voor opening of binnen een maand na opening.  

Gezondheidsbevordering en/of -voorlichting
De gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) van GGD Drenthe geven groepsgewijs voorlichting aan asielzoekers over gezondheidsrisico’s en hoe zij die kunnen voorkomen. GGD Drenthe stelt jaarlijks per opvanglocatie, in afstemming met het COA en andere samenwerkingspartners, een werkplan gezondheidsbevordering op.
Ook voert de GGD op vraag individuele voorlichting seksuele gezondheid uit.

Meer informatie?

De factsheet ‘Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland’ geeft een beschrijving van hoe de toegang tot de zorg in Nederland voor asielzoekers is geregeld, welke organisaties daarbij betrokken zijn en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn.

De ‘Infographic publieke gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen’ geeft inzicht in wat de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders in de gemeente inhoudt. De taken van de GGD’en en GGD GHOR Nederland zijn in één oogopslag duidelijk, voor elke fase van het verblijf van asielzoekers en statushouders.

Informatie over COA-opvanglocaties vindt u op de website van het COA.