Toezichttaken en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij voeren toezichthoudende werkzaamheden uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , de Wet Kinderopvang, het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om te kunnen beoordelen, of de kwaliteit van de zorg die zorgaanbieders leveren op grond van de daarvoor geldende wettelijke kader. Daarnaast onderzoeken we meldingen van calamiteiten en/of geweldsincidenten door een aanbieder.
We verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de Wet Kinderopvang om te controleren of er een juiste Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de beroepskrachten is overlegd en is gekoppeld aan de houder van de kinderopvangorganisatie.

We vragen ook andere documenten op zoals, kopie beroepskwalificaties, kopie EHBO diploma, kopie certificaten en bewijs van behaalde toetsen (zoals een VVE certificaat en de 3F taaltoets). Naast deze controlerende taak onderzoeken we klachten en signalen m.b.t. kinderopvangorganisaties.

We verwerken persoonsgegevens voor het in kaart brengen van vergunningplichtige bedrijven in het kader van vergunning verlening op gebied tatoeage, piercing en permanente make up.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en landelijk geldende selectielijsten.

Dit betekent dat wij stukken met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang 7 jaar bewaren en daarna vernietigen, en stukken met betrekking tot hygiënezorg en het behandelen van aanvragen voor een vergunning voor tattoo- en piercingshop en permanente make-up 5 jaar bewaren en daarna vernietigen.

Delen we je gegevens met derden?

In het kader van het Toezicht WMO delen we gegevens over de zorgaanbieders met de opdracht gevende gemeenten in de regio. In het geval er sprake is van onderzoek voor een persoonsgebonden budget (pgb) delen we ook cliëntgegevens. Ook worden gegevens gedeeld met andere toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Als toezichthouder Wet kinderopvang delen we persoonsgegevens in het kader van afhandeling van klachten en signalen zo nodig met betrokken Kinderopvangorganisaties.

In het kader van de vergunningplicht op het gebied van tatoeage, piercing en permanente make up delen we je gegevens met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Het RIVM en andere GGD’en hebben ook toegang tot vergunningsgegevens.

Als de toezichthouder Wmo 2015 bij de vervulling van zijn taak persoonsgegevens heeft verkregen waarover de beroepskracht een beroepsgeheim heeft, geldt deze geheimhoudingsplicht ook voor de toezichthouder, tenzij de wet anders bepaalt.

Welke gegevens krijgen we van derden?

In het kader van het Toezicht Wmo 2015 ontvangen we gegevens over medewerkers en cliënten van de zorgaanbieder.
In het kader van het Toezicht Wet Kinderopvang ontvangen we van Dienst Uitvoeringsorganisatie  en Justitie gegevens over (ingetrokken) VOG en gedrag van betrokkenen. Ook ontvangen we gegevens over gedrag van betrokkenen van degenen die een klacht of signaal doorgeven.