Seksuele gezondheid en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taak op grond van de Wet Publieke Gezondheid art. 6. en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken gegevens van personen  die risico lopen op, of die vragen hebben over een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan de seksuele gezondheid. Dit doen we voor de volgende doelen:

  • De opsporing van de bron van soa
  • Surveillance: verzamelen van gegevens over vragen die er zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid
  • Testen en waarschuwen van contacten en partners in overleg met  de cliënt
  • Voorlichting aan de cliënt
  • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • Begeleiden van cliënt en mogelijke partners/contacten
  • Diagnostiek en behandeling van soa

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Het  Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we uw gegevens met derden?

Dat doen we niet standaard en alleen de gegevens die noodzakelijk zijn. We delen uw gegevens (naam, geboortedatum en geslacht) met medebehandelaars en laboratoria. Als het om financiële gegevens en afhandeling daarvan gat delen we beperkt gegevens met de zorgverzekeraar.  Afhankelijk van de melding of een diagnose delen we uw gegevens met andere behandelaren of de GGD organisaties waar we mee samenwerken. In principe gebeurt dit met toestemming van u tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten. We doen dit in het belang van uw gezondheid, vervolgonderzoek en mogelijke behandeling.

De anamnesegegevens en onderzoeken met hun diagnoses worden geanonimiseerd aan het RIVM aangeleverd voor surveillance gebruik.

Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over de uitslag van soa testen, van daarvoor gecontracteerde laboratoria.