Persoonsgegevens en Privacy

GGD Drenthe vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres) die u aan ons geeft (bijvoorbeeld via een contactformulier), gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

GGD Drenthe is een overheidsorganisatie met een breed takenpakket die aan verschillende wetten moet en wil voldoen. Dat betekent dat we voor de ene taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen, dan voor de andere! We verzamelen dus nooit zomaar gegevens van u, maar alleen als er een grondslag voor is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GGD Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadressen
 • Geboortedatum
 • Soms het burgerservicenummer (BSN)
 • Naam huisarts of specialist

GGD Drenthe gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan door het risico van inbreuk op uw privacy. Dit zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

 • Gegevens over uw gezondheid of de gezondheid van uw kind
 • Gegevens over de sociale omgeving waarin u zich bevind
 • Gegevens over uw seksuele gedrag en gezondheid

Met welk doel verwerken wij uw gegevens

GGD Drenthe verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overheidstaken met een wettelijke grondslag. Een aantal GGD-taken staan  letterlijk in de wet en andere gemeentelijke taken zijn door de 12 Drentse gemeenten opgedragen aan GGD Drenthe.

Verder gebruiken we uw contactgegevens bijvoorbeeld ook voor:

 • Verzenden van e-mails, sms-jes en whatsapp  bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak
 • Om contact op te kunnen nemen
 • Beantwoorden van vragen via een webformulier  

Hoelang bewaren we uw gegevens?

GGD Drenthe bewaart uw gegevens zolang de wet ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we uw gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk. Dit kan per taak verschillen, zie hiervoor de beschrijving per door GGD Drenthe te leveren producten, diensten.

Delen we uw gegevens met derden?

GGD Drenthe deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we uw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD Drenthe hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim. We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Gebruiken we uw gegevens voor onderzoek?

GDD Drenthe voert  regionale of gemeentelijke gezondheidsonderzoeken uit. Soms maken we hiervoor gebruik van informatie die we al hebben. Deze maken we dan altijd anoniem zodat ze niet herleidbaar zijn tot personen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

GGD Drenthe neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

Website
De website van GGD Drenthe gebruikt HTTPS-beveiliging. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn hiermee versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen. De gegevens die via onze webformulieren worden verzonden, worden niet opgeslagen.

E-mail
E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan versturen we via ZIVVER. ZIVVER is een applicatie waarmee wij vertrouwelijke informatie versleuteld kunnen mailen. Om toegang tot de informatie te krijgen heeft de ontvanger een toegangscode nodig. Deze toegangscode is alleen bekend bij de ontvanger. Meer informatie over het gebruik van ZIVVER.

Welke rechten heeft u?

Als cliƫnt van GGD Drenthe heeft u recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens en de gegevens van kinderen tot 16 jaar die onder uw gezag vallen. Daarnaast heeft u recht op:

 • elektronische inzage en een elektronische kopie van uw medisch dossier; dit betekent dat u via beveiligde mail (ZIVVER) een pdf van uw medisch dossier ontvangt;
 • een verklaring  te laten toevoegen aan het dossier;
 • gegevenswissing / -verwijdering / -vernietiging van persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking;
 • bezwaar (voorheen: verzet) tegen de verwerking;
 • correctie van gegevens.

Als u hiervan  gebruik wil maken  dan kunt u via privacy@ggddrenthe.nl een verzoek indienen. Waar nodig stellen we u aanvullend nog vragen om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via privacy@ggddrenthe.nl. We helpen u ook  graag verder als u opmerkingen cq. klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen we er niet samen uit, dan heeft u op grond van de privacywet het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.