Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taak op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Soms krijgen we een melding binnen over iemand van wie de omgeving denkt dat het niet goed gaat. Er zijn dan ernstige zorgen over de gezondheid of welzijn van de betrokkene. Denk hierbij aan zorgmijders, mensen met een vervuild huishouden, dak of thuislozen. We verzamelen dan informatie om doelgericht te kunnen doorverwijzen of de cliënt te begeleiden in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening vernietigen we 5 jaar na de laatste correspondentie.

Delen we uw gegevens met derden?

Indien relevant delen we uw gegevens met organisaties waarmee we samenwerken in de toeleiding naar hulpverlening en het oplossen van maatschappelijke problemen.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Soms krijgen we gegevens van de melder of betrokken hulpverleners, welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens
  • Verblijfsplaats
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Geslacht
  • Huisarts
  • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
  • Contactgegevens melder
  • Gegevens over de zorgen die de melder heeft, daarbij kan het gaan om (vermoedens van); psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, somatiek, vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, geweld/agressie, justitie en ervaren overlast