Jeugdgezondheidszorg en Privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 5. en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken gegevens met het doel alle kinderen in de regio individueel en als groep te ondersteunen bij het gezond opgroeien vanuit sociaal-medisch perspectief. Collectieve gegevens gebruiken we anoniem voor beleidsadvisering. Op de webpagina over de jeugdgezondheidszorg  staat op welke manier we ons werk doen.

De gegevens van individuele kinderen verwerken we in het digitale kinddossier. Een verlengstuk daarvan is het online ouderportaal Mijn Kinddossier, waar ouder(s)/verzorger(s) van kinderen tot 12 jaar zelf met behulp van de DigiD op kunnen inloggen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen die in zorg zijn bij ons. De meeste gegevens krijgen we van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind zelf. Indien we kinderen niet in beeld hebben, vermelden we alleen in het dossier waarom we het kind niet in beeld hebben.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Het  Dossiers en gegevens bewaren we tenminste 20 jaar na afloop zorg Jeugdgezondheidszorg op 18-jarige leeftijd. Wij bewaren persoonsgegevens tot mensen de leeftijd van 34 jaar hebben bereikt.

Delen we uw gegevens met derden?

Wij delen relevante gegevens alleen met andere hulpverleners of leerkrachten wanneer dat nodig is op basis van zorgen en signalen. Dit gebeurt met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere zelf. Er kunnen echter redenen zijn waarom hiervan toch wordt afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Dit heeft dan een wettelijke basis.
We informeren het RIVM over jeugdvaccinaties die we een kind hebben gegeven. Dit geldt ook voor de hielprik en gehoortest die we bij jonge baby’s doen. Wij dragen alleen na toestemming persoonsgegevens over aan een andere GGD (bij verhuizing naar andere regio). Er is dan sprake van overdracht van zorg en dossier.

Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

De gemeentelijke basisadministratie levert ons NAW-gegevens aan, zodra een kind wordt geboren of nieuw in onze regio komt wonen.
We ontvangen informatie waar een kind op school zit van  de Dienst Uitvoering Onderwijs).
Vaccinatiegegevens en gegevens voor de hielprik ontvangen we van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.