Infectieziektebestrijding en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 6 en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken gegevens van personen die lijden aan of risico lopen op bepaalde ernstige infectieziekten of die vragen hebben over infectieziekten. Dit doen we voor de volgende doelen:

  • De opsporing van de bron van ziekte(n)
  • Surveillance: verzamelen van gegevens over het vóórkomen van infectieziekten
  • Onderzoek naar contacten van de patiënt
  • Voorlichting aan de patiënt
  • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Begeleiden van patiënt en familie
  • Diagnostiek en behandeling

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

De bewaartermijn verschilt per taak die wij uitvoeren:

  • Hepatitis B-vaccinatie: tenminste 20 jaar
  • Meldingen infectieziekten: meldingen 5 jaar, behandelingsgegevens tenminste 20 jaar

Delen we uw gegevens met derden?

Wij delen alleen met toestemming van de cliënt gegevens met derden, tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten.

Afhankelijk van de melding of diagnose delen we uw gegevens bijvoorbeeld met medebehandelaars, laboratoria, RIVM, NVWA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en andere betrokken GGD’en.

Artsen en verpleegkundigen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over (meldingsplichtige) infectieziekten van meldingsplichtige instanties.