Gezond op reis en beroepsvaccinaties en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens omdat u hebt aangegeven gebruik te willen maken van onze reizigersadvisering en beroepsvaccinaties en op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten die voor een advies en/of vaccinatie komen, om ziektes te voorkomen tijdens een buitenlandse reis of bij de beroepsuitoefening.

 Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

  • Beantwoorden van vragen via een webformulier
  • Om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Het  Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we uw gegevens met derden?

We delen ten aanzien van beroepsvaccinaties  met toestemming van u de gegevens met uw werkgever.
Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

In het geval van beroepsvaccinaties ontvangen wij soms NAW-gegevens van de te vaccineren medewerkers van werkgevers.