Forensische taken en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens op basis van opdracht en afspraken met politie en justitie ten behoeve van de uitvoering van hun taken en onze taken op grond van wettelijke verantwoordelijkheden en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor medische advisering  in het kader van arrestantenzorg, letsel-en zedenzaken. En ook waar nodig voor de uitvoering van bloedproeven en DNA-afnamen.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing.  Het  Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we uw gegevens met derden?

We delen uw gegevens (beperkt) met uw toestemming met politie en justitie. De arts zal u bij aanvang van een gesprek informeren dat hij/zij komt in opdracht van politie of justitie. De artsen hebben een  medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We vragen, indien noodzakelijk, medische informatie op van derden (zoals behandelaars), maar alleen met uw toestemming. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om de juiste medicatie te kunnen verstrekken bij medische arrestantenzorg of om letselrapportages op te kunnen stellen.