Dit doet GGD

Veel van wat we als GGD doen, blijft in normale tijden vrij onzichtbaar. Toch is elke inwoner weleens in contact geweest met GGD. Voor een inenting, tijdens het bezoek aan de schoolarts of misschien meer recent vanwege een coronatest. Zowel fysiek als op deze website geven we graag een beeld van wat wij doen om Drenthe gezond te houden.

Visie 2017 - 2020 'Samen werken aan gezondheid!'

GGD Drenthe werkt aan gezondheid voor de Drenten!
In het maatschappelijk en fysieke domein zijn er veel ontwikkelingen waar GGD Drenthe haar bijdrage levert.

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de transformatie van de nog jonge taken van de gemeenten vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Dit vraagt van gemeenten, maar zeer zeker ook van haar uitvoeringspartners, een proactieve en flexibele inzet. Gemeenten willen een GGD die hen deskundig en objectief adviseert en ondersteunt. GGD Drenthe gaat en staat voor het behalen van zoveel mogelijk gezondheidswinst voor de Drentse inwoners.

Onze visie en ambities voor 2017 tot en met 2020 leest u in Samen werken aan gezondheid! (pdf)

 

 

Vaccinaties

We zorgen ervoor dat bijna 4.000 reizigers per jaar gezond op reis gaan. We vaccineren, maar we geven ook een gezondheidsadvies op maat. Dat doen we tijdens spreekuren in Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen. Ook voeren we vaccinatieprojecten uit voor bijvoorbeeld de brandweer en MBO-colleges in Drenthe.

Infectieziektenbestrijding

Een infectieziekte is een ziekte die wordt overgebracht door mens of dier, veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Het voorkomen, zoveel mogelijk terugdringen en uitbannen van de verspreiding van infectieziekten is een belangrijke taak van de GGD. Zie ook wat we doen tijdens een ramp of incident.

Tuberculosebestrijding

We onderzoeken mensen op TBC en als dat nodig is zetten we de behandeling in. Ook onderzoeken we altijd waar de besmetting is begonnen.

Seksuele gezondheid

We voeren SOA-onderzoeken uit, houden spreekuren en geven voorlichting over seksualiteit. Speciaal voor jongeren is er Sense, voor alle vragen over seksualiteit.

Forensische geneeskunde

Onze forensisch artsen ondersteunen politie en justitie bij alle problemen op medisch gebied. Zo doen we op verzoek lijkschouwing en geven we medische zorg aan arrestanten. Ook doen we letselonderzoek.

Medische milieukunde

Allerlei milieufactoren hebben invloed op je gezondheid. Binnen kunnen een slechte ventilatie, vocht en schimmels en asbest een negatief effect hebben. Buiten gaat het bijvoorbeeld om geur- en geluidshinder, slechte luchtkwaliteit en bodemverontreiniging. Ons team van medisch milieukundigen adviseert gemeenten en inwoners van Drenthe hierover.

Ook tijdens een ramp of incident worden onze medisch milieukundigen ingezet.

Technische hygiënezorg

Onze medewerkers Technische Hygiënezorg inspecteren de kinderopvangcentra op hygiëne en veiligheid. Daarnaast controleren ze prostitutiebedrijven, tattoo- en piercingbedrijven en adviseren ze tijdens grote evenementen.

Veilig Thuis Drenthe

Wie te maken krijgt met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling, kan contact opnemen met Veilig Thuis Drenthe. Lees hier meer over wat Veilig Thuis Drenthe doet: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/veilig-thuis-drenthe.html.  

Centrum Seksueel Geweld Groningen & Drenthe

Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Groningen & Drenthe wordt hulp geboden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Dit kan gaan om acute of niet-acute hulp. De slachtoffers krijgen hulp aangeboden op medisch en psychologisch gebied en het CSG kan de politie inschakelen. Het CSG is 24/7 bereikbaar. Lees meer over het Centrum Seksueel Geweld Groningen & Drenthe: http://www.centrumseksueelgeweld.nl/

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)

Niet iedereen die hulp nodig heeft, is in staat hierom te vragen. De OGGz is er voor deze 'zorgwekkende zorgmijders'. Via gemeentelijke netwerken zorgen we ervoor dat deze mensen toch hulp krijgen.

Epidemiologie en gezondheidsbevordering

Onze epidemiologen brengen de gezondheid van de inwoners van Drenthe in kaart. Met grote algemene en kleinere specifieke statistische onderzoeken. Met de gegevens uit deze onderzoeken adviseren we gemeenten en partnerorganisaties. Het team gezondheidsbevordering zorgt ervoor dat gezondheidsprojecten in Drenthe van de grond komen. Zij werken hiervoor samen met allerlei organisaties op het gebied van gezondheid. Lees ook over ons gezondheidsonderzoek na rampen.

Publieke gezondheidszorg asielzoekers

Het team PGA ziet er op toe dat asielzoekers in Drenthe de extra aandacht krijgen die ze nodig hebben. Ze coördineren bijvoorbeeld de samenwerking tussen allerlei zorgverleners op de asielzoekerscentra en ze regelen dat jonge asielzoekers gevaccineerd en voorgelicht worden.

Het consultatiebureau

In een aantal gemeenten in Drenthe verzorgt de GGD de zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar op de consultatiebureaus. De mensen van het consultatiebureau zetten zich in om de eerste vier jaar van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze periode kunnen ouders bij het consultatiebureau terecht voor ondersteuning bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Tijdens de bezoeken aan het consultatiebureau, maar ook buiten deze momenten, bieden de verpleegkundigen en artsen deskundig advies. Het consultatiebureau is onderdeel van het centrum jeugd en gezin.

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar

Het team jeugdgezondheidszorg van jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten en arts¬assistenten onderzoeken alle schoolgaande kinderen. De assistenten screenen alle kinderen: in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en nog een keer in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Sinds kort is er nog vierde contactmoment voor adolescenten (16-17 jaar). Tijdens de screening letten we op bijvoorbeeld lengte en gewicht van het kind. Ouders (basisonderwijs) en jongeren (voortgezet onderwijs) vullen een lijst in met vragen over de gezondheid en ontwikkeling.

Op basis van de screeningen weten we welke kinderen en jongeren extra aandacht nodig hebben. Zij kunnen terecht op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Naast de screeningen zetten we extra in op zorg voor leerlingen van het speciaal onderwijs en bieden we preventieve logopedie aan. Bovendien vervullen we een belangrijke rol binnen de Centra voor Jeugd en Gezin.

De GGD tijdens een ramp of incident

Bij een ramp of incident in Drenthe werken allerlei hulpdiensten samen om deze zo snel mogelijk te bestrijden. Als de volksgezondheid in het geding is, staat ook de GGD paraat.

Lees meer over onze inzet tijdens rampen en incidenten