Naamloos document
Informatie voor scholen/kinderopvang, update 15 december 2020
Naamloos document
Vanwege de sluiting van scholen tot 19 januari, is het met prioriteit testen aangepast. Verder kunt u de informatie hieronder even niet gebruiken.

Kijk op de Rijksoverheidssite voor meer info. 

Wijziging met prioriteit testen van leraren.
Met de huidige lockdown en de kerstvakantie voor de deur heeft het ministerie van VWS een aantal tijdelijke wijzigingen gedaan in het beleid van het prioritair testen van onderwijsprofessionals. Bekijk het nieuwsbericht.

 

De info op deze pagina biedt een selectie van onderwerpen die momenteel actueel zijn. Onderaan staan de 'Meest gestelde vragen en antwoorden'. 

Staat de informatie die je zoekt er niet bij of wil je ons advies? Bel dan met 0592 306 300 of stuur een mail naar coronavragen@ggddrenthe.nl 

 

ACTUELE BERICHTEN

DECEMBERVIERINGEN IN DE KLAS
De feestmaanden zijn aangebroken. Het vieren van decemberfeesten in de klas kan gelukkig doorgaan, want het samen vieren en samen eten zijn voor veel kinderen de leukste momenten van het jaar. We vieren deze momenten dit jaar wel net even wat anders. Deze checklist 'Decembervieringen op school' helpt om deze vieringen coronaproof te laten verlopen.

ADVIES OF VRAGEN BIJ EEN BESMETTINGOP SCHOOL?
Er is dagelijks -ook in het weekend- een medewerker van de jeugdgezondheidszorg beschikbaar om scholen beter te kunnen adviseren als er besmettingen zijn bij kinderen of medewerkers. Je kunt bij hen ook terecht met vragen over het coronavirus. Het telefoonnummer dat de school kan bellen is 088 – 246 02 17 (bereikbaar tussen 8.30u – 17.00u.) Mailen kan ook naar casemanagerscovidscholen@ggddrenthe.nl  

MELDPUNT SCHOOLSLUITING DOOR CORONA
Scholen die tijdelijk sluiten, moeten zich van de schoolinspectie melden, om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Voor primair en voortgezet onderwijs kijk op deze website voor meer informatie. Het MBO kan kijken op deze website.

VOORRANG BIJ TESTEN, VOOR DEEL ONDERWIJSPERSONEEL
De schoolleiding verstuurt hiervoor de voorrangsverklaring aan de betreffende medewerker. Op deze pagina staat de werkwijze in zijn geheel beschreven.

WAT ALS EEN LEERLING OF DOCENT POSITIEF IS GETEST?
Deze handreiking helpt school om zich voor te bereiden op deze situatie en te handelen als de situatie zich voordoet.
Wie informeert wie, wat is het risico voor andere leerlingen of docenten, hoe informeer je de ouders? Voor de communicatie richting ouders en verzorgers bieden we voorbeeldbrieven aan voor Kinderopvang/Basisonderwijs, VO, MBO/HBO (nov). 

WANNEER GAAT EEN LEERLING IN QUARANTAINE?
Kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het coronavirus. Verspreiding vindt vaak buiten school plaats. Dat gebeurt vooral bij intensief contact in de vrije tijd en maar beperkt op school en in de klas. Klasgenoten hoeven daarom niet in quarantaine. Vrienden en klasgenoten waarmee een besmette leerling intensief contact heeft buiten school, gaan wel in quarantaine. De GGD bekijkt in het bron-en contactonderzoek welke leerlingen dit zijn. Zie ook het bericht over is een kind een nauw contact? of de webpagina van het RIVM

MONDKAPJES IN HET ONDERWIJS
De Rijksoverheid heeft  een speciale webpagina voor het gebruik van mondkapjes in het onderwijs. Ook deze visual geeft een goed overzicht waar wel en geen mondkapje nodig is.

DE BESLISBOOM VOOR VERKOUDEN KINDEREN OF VOLWASSENEN
Bekijk de beslisboom voor het al dan niet toelaten van verkouden kinderen van 0 t/m groep 8 op kinderopvang, BSO en school. (ook Engelse versie beschikbaar).

En de beslisboom 12+ (14 okt) voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. 

HANDELINGSPERSPECTIEVEN VENTILEREN IN DE WINTERPERIODE
Om ook in de winter te kunnen werken aan een goede ventilatie is er een informatieblad beschikbaar met handelingsperspectieven op korte termijn

HOE LEERLINGEN STIMULEREN NAAR SCHOOL TE KOMEN
Op deze site staat betrouwbare informatie die kan helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf naar school komen, weer terug op school te krijgen. 

DE PROTOCOLLEN VOOR SCHOLEN
Op deze website staan de meest actuele protocollen in een overzicht.

DE INVLOED VAN CORONA OP KINDEREN EN JONGEREN
Informatie op deze site gaat over de invloed van de crisis op het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.

DE APP CORONAMELDER
Alleen als nieuwe besmettingen met het coronavirus snel worden ontdekt, kunnen we elkaar beschermen. CoronaMelder helpt hierbij doordat het bron- en contactonderzoek sneller gaat. Gebruik van deze app is natuurlijk vrijwillig. 

RIVM WEBSITE  

  • De rol van kinderen bij verspreiding van het coronavirus
  • Hygiëne in kinderdagverblijven en scholen
  • Ventileren en luchten in kinderdagverblijven en scholen

RIJKSOVERHEID WEBSITE 

  • leerlingenvervoer
  • wat te doen bij hooikoorts of chronische verkoudheid

 

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Naamloos document

Bekijk de veelgestelde vragen en onze antwoorden tijdens gesprekken of webinars.

BESMETTELIJKHEID

Wanneer kan je, als je het coronavirus hebt, anderen besmetten?
Je kunt vanaf twee dagen voordat je klachten hebt besmettelijk zijn. Om besmetting van anderen te voorkomen blijf je, wanneer je corona hebt, minimaal 7 dagen vanaf de eerste dag dat je klachten had thuis én tot je minimaal 24 uur vrij van klachten bent.

Bekijk ook de video ‘Verkouden en naar de basisschool’: http://www.youtube.com/watch?v=hhpO1AfLBR4&t=5m8s

Wat te doen als directie en collega’s zich niet aan de 1,5 meter regel houden?
Het is belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Elkaar aanspreken op het naleven van de maatregel blijft belangrijk. Mogelijk kunnen (bovenschoolse)directie of MR hierin ondersteunen. 

Wat kan je doen als je merkt dat een leerling in de klas klachten krijgt/heeft?
Kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 mogen op de opvang of school blijven als ze alleen klachten van neusverkoudheid hebben. Als je merkt dat een kind meer of andere klachten heeft, bel je de ouders om het kind op te halen. Als je bij jezelf merkt dat je klachten hebt, ga je naar huis of blijf je thuis en laat je je testen.

Bekijk ook de video over ‘Omgaan met hooikoorts of astmatische klachten’: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=7m33s

Wat kan ik doen als een leerling verkoudheidsklachten heeft, maar niet naar huis wil gaan?
Kinderen tot en met groep 8 mogen op de opvang en op school blijven als ze alleen klachten van neusverkoudheid hebben. Gaat het om oudere leerlingen of zijn er meer klachten dan alleen neusverkoudheid? Dan is het belangrijk dat we daar met elkaar de verantwoording in nemen. De directie kan hier mogelijk ook in bijdragen en ondersteunen. Ga erover in gesprek en bespreek het eventueel ook met de MR als dat nodig is.

Wanneer mag je na klachten weer naar school? Hoe zit het met de 24-uurs regel?
Bij klachten blijf je thuis, bij koorts en/of benauwdheid blijven ook de huisgenoten thuis. Als iemand 24 uur weer klachtenvrij is, dan kan je/iedereen uit het gezin weer aan het werk of naar school. Tenzij iemand in het gezin positief getest is, dan moet de quarantainetijd aangehouden worden die vastgesteld wordt door de GGD.

Bekijk de video ‘Moet het hele gezin thuisblijven als één persoon klachten heeft?’: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=24m45s

Wat als drie of meer kinderen/leerlingen in een groep/klas klachten hebben?
Als er in één groep drie of meer kinderen zijn met klachten die kunnen passen bij het coronavirus is het belangrijk dit te melden bij de GGD. Doe dit telefonisch, via 0592-306300 (dagelijks bereikbaar tussen 8:00-17:00u). De GGD adviseert je welke vervolgstappen nodig zijn.

Bekijk de video: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=6m39s

Wat kan je als school doen om te zorgen dat er geen paniek ontstaat bij een besmetting?
Als iemand positief test op het coronavirus start de GGD altijd een zogenaamd bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat we met de besmette persoon in kaart brengen waar hij/zij is geweest en met wie hij/zij contact heeft gehad. Als daar een school bij betrokken is, nemen we altijd contact op met de school om de risico’s op besmetting van andere kinderen of personeelsleden in kaart te brengen. De GGD brengt vervolgens gericht advies uit. Iedereen wordt gericht geïnformeerd over de maatregelen die voor hem/haar gelden. Merk je als school dat er desondanks toch nog zorgen zijn of onrust is, dan kan je altijd even contact opnemen met bijvoorbeeld de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die vanuit de GGD aan de school verbonden is om mee te denken over hoe te handelen.

Zie ook de video ‘Wat te doen als een medewerker of leerling een positieve uitslag heeft’: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=17m38s

Bij hele jonge kinderen kan koorts ook een vermoeidheidssignaal zijn. Wat dan te doen?
Ouders kennen hun kind goed en herkennen vaak wel of een klacht als koorts bij hun kind een signaal is van vermoeidheid. Het is wel belangrijk om voor de zekerheid met z’n allen thuis te blijven tot de koorts (en eventuele andere klachten) verdwenen is. Als het kind naast koorts meer klachten ontwikkelt, kan het verstandig zijn toch te kijken of extra actie nodig is, zoals het testen van het kind of eventueel met de huisarts te overleggen.

Bekijk de video: http://www.youtube.com/watch?v=hhpO1AfLBR4&t=11m11s

Kunnen we ouders (bijv. voor informatie-avond)/externen op school ontvangen?
Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toepassen. Denk dan ook aan AVG-proof registratie, zodat iedereen geïnformeerd kan worden als er sprake is van een besmetting in de school.

Wat zijn de specifieke regels voor VO-scholen?
De scholen zijn open. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen. Dit geldt ook voor leerlingen uit de hogere klassen die eventueel al 18 jaar of ouder zijn. Volwassenen onderling dienen 1,5 meter afstand te bewaren. In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. Het dragen van mondkapjes is geen verplichting. Een school kan dit, na overleg met de MR, wel via het eigen schoolbeleid verplichten.

Als je klachten hebt die passen bij het coronavirus blijf je thuis. Daarnaast neem je als school maatregelen om frequent handen wassen mogelijk te maken en hebben scholen veelal beleidsafspraken gemaakt over het al dan niet toelaten van ouders in de school.

Bekijk de video: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=6m0s

Wat zijn de regels in het MBO?
Op het MBO kunnen ook volwassen leerlingen zitten. Daarom geldt voor het MBO dat ook leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Leerlingen houden ook 1,5 meter afstand tot de docenten.Voor iedereen in het MBO geldt het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen.

Wordt van mij als docent verwacht dat ik weer fysiek op school kom om de lessen te geven?
Nu de scholen weer volledig open zijn, is het ook de bedoeling dat docenten weer fysiek aanwezig te zijn. Heb je daar moeite mee vanwege je eigen gezondheid of de gezondheid van een huisgenoot, dan is het goed dit bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Als het niet lukt om fysiek aanwezig te zijn, is het wellicht ook mogelijk om digitale lessen te geven in afstemming met de schoolleiding.

TESTEN

Waar kan ik getest worden?
Er zijn vier testlocaties in Drenthe: in Assen, Hoogeveen, Emmen en Meppel. Je kunt ook online een testafspraak maken en, met een DigiD, online de uitslag inzien (ook als je de afspraak telefonisch maakte).

Bekijk het filmpje van de mobiele testlocatie

en de video over ‘Wanneer laat je je testen’: http://www.youtube.com/watch?v=hhpO1AfLBR4&t=24m2s

Is het verstandig jonge kinderen ook te laten testen?
Jonge kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Als een kind erg ziek is of klachten krijgt nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona, kan wel een test overwogen worden. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Leerlingen uit het VO en MBO worden wel getest als ze klachten hebben.

Bekijk de video: http://www.youtube.com/watch?v=hhpO1AfLBR4&t=24m37s

Als je als leerkracht negatief getest bent, maar nog wel verkoudheidsklachten hebt. Mag je dan aan het werk?
Ja, dat mag, mits je niet in direct contact bent geweest met iemand die recent positief getest is. Het is wel goed om de klachten in de gaten te houden. Veranderen of verergeren de klachten, dan kan het verstandig zijn om opnieuw een test te doen. Tot je de testuitslag hebt blijf je thuis. Bekijk het stroomschema 'Wanneer testen en in quarantaine?'

Bekijk ook de video ‘Wat te doen als een leerling negatief is getest en nog wel verkoudheidsklachten heeft’: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=15m57s

Bekijk meer info over testen op de Testenpagina op deze site.

Ik (docent) heb klachten. Zolang ik op de testuitslag wacht, kan ik niet naar school. Er is geen vervanging, wat moet ik doen?
Kijk in eerste instantie of je (weer) op afstand les kunt geven. Je kunt pas weer aan het werk als de uitslag van de test bekend is en de uitslag negatief is. Leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs kunnen tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden met voorrang getest worden.Speciale pagina op de Rijksoverheidsite

Een leerling of docent op school is positief getest op het coronavirus, wat te doen?
Als een leerling of docent positief is getest vraagt de GGD altijd om zelf de school te informeren. De GGD neemt contact op met de school wanneer de persoon in de besmettelijke periode (vanaf 2 dagen voor de klachten) ook op school was. De naam van deze persoon geven we alleen, wanneer we hier toestemming voor hebben gekregen. De GGD doet altijd bron- en contactonderzoek. Nauwe contacten (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter) lopen risico om zelf ook ziek te worden. Deze contacten worden persoonlijk door de GGD geïnformeerd en verzocht om in quarantaine te gaan. Voor alle overige contacten is het risico klein, maar is het wel van belang gedurende 14 dagen klachten goed in de gaten te houden. Deze contacten, kan de school het beste informeren. GGD Drenthe ondersteunt hierbij. Vaak stuurt de school een algemene brief aan ouders/verzorgers. Houd hierbij altijd rekening met de privacy van de betrokken personen. Zorg dat niet makkelijk te herleiden is om wie het gaat, wanneer die persoon dat niet wil. Bekijk de handreiking bij wat te doen bij een besmetting

HYGIËNE

Kunnen we ook handgel inzetten of blijft het advies handen wassen?
Ons advies is dat handen wassen met water en zeep voldoende is. Het gebruik van desinfecterende handgel is bij kinderen niet wenselijk, gezien de mogelijkheid van vergiftiging door inname. Bijvoorbeeld wanneer het niet voldoende is uitgewreven. Er is geen aparte variant van desinfecterende handgel voor kinderen beschikbaar. Medewerkers op school of op de opvang kunnen wel desinfecterende handgel gebruiken. Een toegelaten middel is herkenbaar aan het ‘N-nummer’: 5 cijfers met een N er achter of een NL-nummer dat begint met NL, dan 7 cijfers, streepje en nog 4 cijfers.

Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=QZJGSVW_Kak&feature=youtu.be&t=351

Wat kunnen we het beste gebruiken om de handen af te drogen na het handen wassen?
Ons advies is om altijd – dus niet alleen tijdens corona – papieren handdoekjes te gebruiken om de handen mee af te drogen na het wassen. Gooi deze na gebruik direct weg.

Er zijn verschillende posters met betrekking tot hygiënemaatregelen:

Handen wassen - kinderen Handen wassen diploma Kleurplaat handen wassen Handen wassen - volwassenen

Wat zijn aandachtspunten bij het schoonmaken?
Het is belangrijk minimaal twee keer per dag schoon te maken. Denk hierbij ook aan deurklinken, kranen en lichtknopjes. Dit kan met gewone wegwerp schoonmaakdoekjes. Kinderen kunnen hiermee aan het eind van hun lesdag ook zelf hun werkplek van die dag schoonmaken. Hierdoor leren ook zij over het belang van hygiëne. Zorg verder dat er altijd voldoende vloeibare handzeep en papieren handdoekjes bij de wastafels zijn. Er zijn hygiëne richtlijnen voor kinderdagverblijven, BSO en basisscholen. VO en MBO kunnen gebruik maken van de algemene hygiëne richtlijn.’

 

Wat is het advies voor het schoonmaken? Gebruik van desinfectans of allesreiniger?
Het advies is om gewoon allesreiniger of een wegwerp schoonmaakdoekje te gebruiken.

Moeten we buitenspeelgoed ook extra schoonmaken?
Het is goed om ook het buitenspeelgoed dagelijks te reinigen, zoals stuurtjes waar de kinderen met de handen aanzitten.

VENTILATIE

Wat is het verschil tussen ventileren en luchten?
Ventileren is het continu verversen van lucht: frisse lucht naar binnen, vieze lucht naar buiten. Dat kan door een ventilatierooster, kieren, door een deur en/of raam open te laten staan of een ventilatiesysteem.
Luchten is het in één keer verversen van een grote hoeveelheid lucht. Je zet gedurende 10 tot 15 minuten alle ramen en deuren open. Het advies is om aan het begin van de dag en in de pauzes (als er geen leerlingen in de ruimte zijn) te luchten en de rest van de dag als er leerlingen aanwezig zijn continu te zorgen voor voldoende ventilatie.

Bekijk de video over ‘Ventileren en luchten op school’: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=9m20s en ‘Extra tips m.b.t. ventilatie op school’: http://www.youtube.com/watch?v=xUaHcEg2P-0&t=23m4s

Kan je voldoende ventileren met een paar ramen die maar 10 tot 15 cm open kunnen?
Het is goed om de aanwezige ramen open te zetten, zodat je vuile lucht naar buiten kunt afvoeren en frisse lucht naar binnen kunt laten. Op zich is ventileren met ramen een prima methode. Als je twijfelt of er continue voldoende frisse lucht in het lokaal aanwezig is, kan je een CO2-meter inzetten. Als de CO2-concentratie beneden de 1200 ppm blijft, is het voldoende. Komt het boven de 1200 ppm, dan zijn extra maatregelen nodig..

In de zomerperiode staan ramen vaak open. In de winter als het kouder wordt gaan de ramen vaak dicht en komt de CO2-concentratie makkelijker boven de 1200 ppm. Het landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen heeft een informatieblad gemaakt met handelingsperspectieven voor scholen in de winterperiode. Bekijk het informatieblad met handelingsperspectief

Welke invloed heeft ventileren op een klimaatbeheersingssysteem?
In de zomerperiode heeft een te openen raam weinig invloed op het klimaatbeheersingssysteem. In de koude periode kan een geopend raam invloed hebben op de energieprestatie. Er moet mogelijk meer lucht verwarmd worden. Afhankelijk van het type klimaatbeheersingssysteem en de functionaliteit daarvan, hoeft er geen extra raam open. Laat dit checken door een installateur en bespreek daarmee wat de mogelijkheden zijn voor jouw schoolgebouw. Scholen kunnen ook in de winter werken aan goede ventilatie.

Ventilatie en NL-Alerts
Als je een NL-Alert ontvangt is het goed de aanwijzingen uit dat bericht op te volgen. Ook als dat betekent dat je ramen en deuren moet sluiten en dus niet meer kunt ventileren of luchten. De kans op verspreiding van het coronavirus op school is klein. Rook zit vol roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen die acute en/of langdurige klachten kunnen veroorzaken. De kans dat je, door de rook buiten te houden, het risico op het verspreiding van het coronavirus vergroot is nihil. 

WEBINARS

Webinar gemist of terugkijken?
Op Youtube staat de livestream van het webinar 'voor medewerkers op voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs' van 21 augustus https://youtu.be/xUaHcEg2P-0

Of bekijk het webinar 'medewerkers basisonderwijs en kinderopvangorganisaties' van 21 augustus https://youtu.be/hhpO1AfLBR4